روکش تخت

تولید چرم مصنوعی با کاربری روکش انواع تخت های بیمارستانی، صندلی و یونیت های دندانپزشکی، برانکارد و ...