دپارتمان ها

دپارتمان فنی و مهندسی

طراح، تولید کننده و صادر کننده انواع منسوجات فرآوری شده و چرم مصنوعی می باشد. این شرکت در سال ۱۳۶۲ تاسیس و از ابتدا، استراتژی خود را بر پایه حضور در بازار خودرویی کشور با هدف شناخته شدن بعنوان شاخص ترین تولیدکننده چرم مصنوعی و تریم داخلی مصرفی در صنعت خودروسازی بنا نهاد(AVL) که منجر به ورود نام این شرکت به لیست تامین کنندگان مورد تایید فرانسه، گروه صنعتی ایران خودرو، و سایپا شده Renault ، فرانسه PSA گروه خودروسازی است.لازم به ذکر است، از سال ۱۳۹۸ و براساس بازنگری ماموریت و چشم انداز شرکت چرم ایران، و در راستای ارتقای تولید خودروهای داخلی، این شرکت اقدام به راه اندازی خط تولید روکش های چرمی و دریافت تاییدیه از شرکتهای سایپا، ساپکو و کرمان موتور، به عنوان کرده است.

دپارتمان بازرگانی

طراح، تولید کننده و صادر کننده انواع منسوجات فرآوری شده و چرم مصنوعی می باشد. این شرکت در سال ۱۳۶۲ تاسیس و از ابتدا، استراتژی خود را بر پایه حضور در بازار خودرویی کشور با هدف شناخته شدن بعنوان شاخص ترین تولیدکننده چرم مصنوعی و تریم داخلی مصرفی در صنعت خودروسازی بنا نهاد(AVL) که منجر به ورود نام این شرکت به لیست تامین کنندگان مورد تایید فرانسه، گروه صنعتی ایران خودرو، و سایپا شده Renault ، فرانسه PSA گروه خودروسازی است.لازم به ذکر است، از سال ۱۳۹۸ و براساس بازنگری ماموریت و چشم انداز شرکت چرم ایران، و در راستای ارتقای تولید خودروهای داخلی، این شرکت اقدام به راه اندازی خط تولید روکش های چرمی و دریافت تاییدیه از شرکتهای سایپا، ساپکو و کرمان موتور، به عنوان کرده است.

دپارتمان مالی

طراح، تولید کننده و صادر کننده انواع منسوجات فرآوری شده و چرم مصنوعی می باشد. این شرکت در سال ۱۳۶۲ تاسیس و از ابتدا، استراتژی خود را بر پایه حضور در بازار خودرویی کشور با هدف شناخته شدن بعنوان شاخص ترین تولیدکننده چرم مصنوعی و تریم داخلی مصرفی در صنعت خودروسازی بنا نهاد(AVL) که منجر به ورود نام این شرکت به لیست تامین کنندگان مورد تایید فرانسه، گروه صنعتی ایران خودرو، و سایپا شده Renault ، فرانسه PSA گروه خودروسازی است.لازم به ذکر است، از سال ۱۳۹۸ و براساس بازنگری ماموریت و چشم انداز شرکت چرم ایران، و در راستای ارتقای تولید خودروهای داخلی، این شرکت اقدام به راه اندازی خط تولید روکش های چرمی و دریافت تاییدیه از شرکتهای سایپا، ساپکو و کرمان موتور، به عنوان کرده است.

دپارتمان بهداشت، ایمنی، محیط زیست

طراح، تولید کننده و صادر کننده انواع منسوجات فرآوری شده و چرم مصنوعی می باشد. این شرکت در سال ۱۳۶۲ تاسیس و از ابتدا، استراتژی خود را بر پایه حضور در بازار خودرویی کشور با هدف شناخته شدن بعنوان شاخص ترین تولیدکننده چرم مصنوعی و تریم داخلی مصرفی در صنعت خودروسازی بنا نهاد(AVL) که منجر به ورود نام این شرکت به لیست تامین کنندگان مورد تایید فرانسه، گروه صنعتی ایران خودرو، و سایپا شده Renault ، فرانسه PSA گروه خودروسازی است.لازم به ذکر است، از سال ۱۳۹۸ و براساس بازنگری ماموریت و چشم انداز شرکت چرم ایران، و در راستای ارتقای تولید خودروهای داخلی، این شرکت اقدام به راه اندازی خط تولید روکش های چرمی و دریافت تاییدیه از شرکتهای سایپا، ساپکو و کرمان موتور، به عنوان کرده است.

دپارتمان امور اداری

طراح، تولید کننده و صادر کننده انواع منسوجات فرآوری شده و چرم مصنوعی می باشد. این شرکت در سال ۱۳۶۲ تاسیس و از ابتدا، استراتژی خود را بر پایه حضور در بازار خودرویی کشور با هدف شناخته شدن بعنوان شاخص ترین تولیدکننده چرم مصنوعی و تریم داخلی مصرفی در صنعت خودروسازی بنا نهاد(AVL) که منجر به ورود نام این شرکت به لیست تامین کنندگان مورد تایید فرانسه، گروه صنعتی ایران خودرو، و سایپا شده Renault ، فرانسه PSA گروه خودروسازی است.لازم به ذکر است، از سال ۱۳۹۸ و براساس بازنگری ماموریت و چشم انداز شرکت چرم ایران، و در راستای ارتقای تولید خودروهای داخلی، این شرکت اقدام به راه اندازی خط تولید روکش های چرمی و دریافت تاییدیه از شرکتهای سایپا، ساپکو و کرمان موتور، به عنوان کرده است.